Link and Alternate Link Officer

Sl. No.Name of OfficerLink OfficerAlternative Link Officer
1.Dr. Rajesh Kumar,
Chief Secretary
Shri M.H. KhanShri Letkhogin Haokip
2.Shri M.H. Khan,
Addl. Chief Secretary
Shri Letkhogin HaokipShri Paulunthang Vaiphei
3.Shri Letkhogin Haokip,
Addl. Chief Secretary
Shri M.H. KhanShri Vumlunmang Vualnam
4.Shri Paulunthang Vaiphei,
Principal Secretary
Shri Vumlunmang VualnamShri Letkhogin Haokip
5.Shri Vumlunmang Vualnam,
Principal Secretary
Shri Paulunthang VaipheiShri Prasant Kumar Singh
6.Shri Prasant Kumar Singh,
Principal Secretary
Shri Vumlunmang VualnamShri R.K. Dinesh Singh
7.Shri R.K. Dinesh Singh,
Commissioner
Shri Gyan PrakashMs. Nidhi Kesarwani
8.Shri Gyan Prakash,
Commissioner
Shri R.K. DineshShri Kh. Raghumani Singh
9.Ms. Nidhi Kesarwani,
Commissioner
Shri Kh. Raghumani SinghShri T. Ranjit Singh
10.Shri Devesh Deval,
Commissioner
Shri Gyan PrakashMs. Nidhi Kesarwani
11.Shri Kh. Raghumani Singh,
Commissioner
Ms. Nidhi KesarwaniShri T. Ranjit Singh
12.Shri T. Ranjit Singh,
Commissioner
Shri Kh. Raghumani SinghShri Gyan Prakash
13.Shri M. Harekrishna,
Commissioner
Shri M. Joy SinghShri Bobby Waikhom
14.Shri M. Joy Singh,
Commissioner
Shri T. Ranjit SinghShri M. Harekrishna
15.Shri Bobby Waikhom,
Commissioner
Shri M. HarekrishnaMs. Nidhi Kesarwani
16.Ms. Jacintha Lazarus,
Comissioner
Shri Devesh DevalShri M. Joy Singh

Click here to Download